Paano palamutihan ang sahod ng isang tao

Ang garnishment sa sahod ay isang ligal na pamamaraan upang mangolekta ng perang inutang sa ibang partido kapag ang iba pang mga pagsisikap na kolektahin ang utang ay nabigo. Kapag ang isang may utang ay natagpuan na mananagot para sa isang utang, tulad ng mga pagbabayad sa suporta ng bata o pininsala ng korte, at nabigo na bayaran ang kinakailangang halaga, maaari kang mag-aplay upang makatanggap ng mga pondo nang direkta mula sa sweldo ng may utang o bank account. Hinahayaan ka ng pederal na batas na palamutihan ang isang porsyento ng disposable na kita ng may utang sa ilalim ng mga tinukoy na kundisyon. Dapat mo ring sundin ang anumang naaangkop na mga batas ng estado tungkol sa garnishment ng sahod.

1

Tukuyin ang county kung saan matatagpuan ang empleyado ng may utang, sa sandaling nakatanggap ka ng opisyal na abiso ng hatol ng korte laban sa may utang. Upang simulan ang proseso ng garnishment sa sahod, maghain ng Writ of Exemption sa sheriff sa lalawigan na iyon. Pinapahintulutan nito ang sheriff na ipagbigay-alam sa employer ng may utang na ang isang bahagi ng sahod ng kanyang empleyado ay kailangang pigilin mula sa kanyang suweldo sa bawat panahon ng pagbabayad hanggang mabayaran ang utang.

2

Huwag gumawa ng pagkilos hangga't hindi mo natatanggap ang Form ng Pagbalik ng employer. Ang employer ng may utang ay kinakailangang kumpletuhin at ibalik ang opisyal na pagkilala na siya ay susunod sa utos ng garnishment. Ang kabiguang sumunod sa mga naturang utos na pinag-uusapan ng tagapag-empleyo ng ligal na aksyon at maaaring gawan siya ng pananagutan para sa kinakailangang pagbabayad ng empleyado ng may utang

3

Suriin sa korte ang tungkol sa anumang mga paghahabol para sa pagbubukod mula sa garnishment na maaaring isampa ng may utang. Dapat suriin ng korte ang anumang mga paghahabol ng may utang na wala siyang sapat na kita upang mabayaran ang garnishment sa sahod. Kung kakampi ng korte ang may utang, maaari kang mag-apela sa desisyon. Kung tanggihan ng korte ang habol ng may utang, aabisuhan ang kanyang tagapag-empleyo na simulan ang dekorasyon sa sahod.

4

Inaasahan na makatanggap ng isang tseke nang direkta mula sa employer ng may utang sa ilang sandali pagkatapos ng pagtatapos ng bawat karaniwang panahon ng pagbabayad. Dapat bawasan ng employer ang garnished na halaga mula sa sweldo ng empleyado bago siya bayaran, kaya hindi mapigilan ng empleyado ang pagpapadala ng pera sa iyo. Hangga't ang empleyado ay binabayaran pa rin ng sahod ng kumpanya - at sa kondisyon na hindi siya mag-file para sa pagkalugi - magpapatuloy ka sa pagtanggap ng mga pagbabayad na ibawas mula sa kanyang sahod hanggang sa ganap na mabayaran ang hatol na iniutos ng hukuman.

5

Magsumite ng pangalawang Writ of Execution sa parehong korte ng lalawigan kapag ang buong halaga ay nabayaran na. Aabisuhan ng sheriff ang employer na ang garnishment ng sahod ay nakumpleto na at hindi na niya kailangang magtago ng pera mula sa sweldo ng empleyado.

Kamakailang mga Post