Pagpuno ng isang 1099 para sa isang Nag-iisang Pagmamay-ari

Ang pag-uulat ng mga pagbabayad na ginawa sa mga independiyenteng kontratista ay isa sa mga dapat gawin na gawain sa pagtatapos ng bawat taon. Kinakailangan ka ng Serbisyo sa Panloob na Kita na maglabas ng isang Form 1099-MISC sa anumang indibidwal o hindi pinagsamang negosyo na nagbigay ng $ 600 o higit pang mga serbisyo sa iyong negosyo sa buong taon. Kasama rito ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili pati na rin ang nag-iisang pagmamay-ari na nagpapatakbo sa ilalim ng isang pangalan ng negosyo.

Kinakailangang Impormasyon

Upang punan ang isang Form 1099-Misc, kailangan mo ang pangalan ng kontratista, address at numero ng pagkakakilanlan ng nagbabayad ng buwis. Kung ang kontratista ay nag-iisang pagmamay-ari na gumagamit ng isang pangalan ng negosyo, dapat mong ilista ang pangalan ng may-ari. Maaari mong isama ang pangalan ng negosyo sa isang hiwalay na linya, ngunit dapat isama ang pangalan ng may-ari. Para sa numero ng pagkakakilanlan ng nagbabayad ng buwis, maaari mong gamitin ang alinman sa numero ng pagkakakilanlan ng employer ng negosyo o numero ng Social Security ng may-ari. Para sa nag-iisang pagmamay-ari na hindi gumagamit ng isang pangalan ng negosyo, ang numero ng Social Security ng may-ari ay nagsisilbing numero ng pagkakakilanlan ng nagbabayad ng buwis.

Mga form na W-9

Kung hindi mo alam ang impormasyon ng kontratista, dapat mong hilingin ito gamit ang Form W-9, Humiling para sa Numero ng Pagkilala sa Nagbabayad ng Buwis at Sertipikasyon. Kinakailangan ng kontratista na kumpletuhin ang form na ito at ibalik ito sa iyo. Dapat mong itago ito sa iyong mga file. Sa isip, dapat kang magkaroon ng mga kontratista na punan ang form na ito bago simulan ang trabaho.

Pag-uulat ng Mga Halaga

Iulat ang mga halagang binayaran mo ang isang kontratista sa kahon 7 ng 1099-MISC, kung saan nakasaad dito ang "non-empleyo na kabayaran." Kung sinisingil ka ng isang kontratista para sa parehong bahagi at serbisyo, iulat ang buong halaga, hangga't kinakailangan ang mga bahagi upang gawin ang trabaho. Ang isang halimbawa ay mga bahagi na kinakailangan upang ayusin ang isang air-system system.

Kamakailang mga Post