Mga Batas sa Paggawa at Per Diem

Parehong ipinatutupad ng mga pamahalaang federal at estado ang mga batas sa paggawa, partikular ang mga nauugnay sa minimum na sahod at sahod na obertaym. Maaari mong bayaran ang iyong mga empleyado sa anumang batayan na iyong pinili, tulad ng "per diem" o "sa araw," hangga't hindi nalalabag ang alinmang mga minimum na batas sa pasahod o mga batas sa pagbabayad ng obertaym. Gayunpaman, tulad ng karaniwang ginagamit sa batas sa paggawa, ang "per diem" ay karaniwang tumutukoy sa isang paraan ng pagbabayad sa mga empleyado para sa nagagasta na gastos sa paglalakbay na nauugnay sa trabaho.

Mga Batas sa Minimum na Sahod

Itinatakda ng Kagawaran ng Paggawa ang pederal na minimum na sahod sa ilalim ng Fair Labor Standards Act (FLSA) na, sa petsa ng paglathala, ay $ 7.25 bawat oras. Maliban kung ang iyong mga empleyado ay kwalipikado para sa isang tukoy na pagbubukod sa ilalim ng FLSA, tulad ng mga executive o propesyonal, hinihiling kang magbayad ng kahit man lang sa minimum na sahod na federal. Gayunpaman, kung ang iyong estado ay isa sa 20 na may mas mataas na minimum na sahod - halimbawa, ito ay $ 8 bawat oras tulad ng oras ng paglalathala - dapat mong bayaran ang mas mataas na rate.

Maaari mong bayaran ang iyong empleyado sa araw, linggo o buwan at tawagan itong isang "per diem" o ibang term. Ang mahalagang bagay ay ang bayad ng iyong mga empleyado para sa bilang ng mga oras na talagang nagtrabaho ay hindi mas mababa sa minimum na sahod.

Mga Batas sa Overtime Pay

Nangangailangan ang FLSA ng bayad sa obertaym para sa mga empleyado na nagtatrabaho nang higit sa 40 oras sa isang regular na linggo ng trabaho. Tulad ng mga minimum na batas sa sahod, ang mga batas sa pagbabayad ng obertaym ay nalalapat sa lahat ng mga empleyado maliban kung partikular na naibukod. Ang rate ng obertaym na pagbabayad ay 1 1/2 beses na regular na rate ng bayad ng iyong empleyado. Mahalagang tandaan na ang "regular na rate ng bayad" ay hindi magkasingkahulugan sa bawat oras na rate ng bayad ng iyong empleyado.

Kung ang iyong empleyado ay tumatanggap ng iba pang mga uri ng suweldo, tulad ng per diem rate, bilang karagdagan sa oras-oras na rate, ang mga kalkulasyon ng bayad sa obertaym ay dapat na kadahilanan sa lahat ng natanggap na suweldo ng iyong empleyado.

Mga Gastos na nauugnay sa Trabaho ng empleyado

Hindi ka hinihingi ng FSLA o anumang batas sa pederal na paggawa upang ibalik ang bayad sa iyong empleyado para sa mga out-of-pocket na gastos na natamo para sa mga layunin ng trabaho - kahit na ang ilang mga estado, tulad ng California, ay nangangailangan ng reimbursement. Gayunpaman, kahit na hindi kinakailangan ang muling pagbabayad, maaari mong patakbuhin ang batas sa minimum na sahod ng isang estado depende sa dami ng mga gastos na naipon ng iyong mga empleyado. Halimbawa, ang batas ng Texas ay hindi hinihiling ang mga employer na bayaran ang mga empleyado para sa mga gastos na wala sa bulsa, maliban kung ang mga gastos ay mabawasan ang kanilang rate ng bayad na mas mababa sa minimum na sahod. Kung nangyari ito, ang employer ay sasailalim sa isang claim sa sahod sa ilalim ng batas ng Texas.

Plano ng Per Diem Rate

Bagaman hindi kinakailangan ng ligal, ang muling pagbabayad sa iyong mga empleyado para sa mga gastos na nauugnay sa trabaho ay mahusay na kasanayan sa negosyo at nababawas sa buwis bilang gastos sa negosyo. Upang maisagawa ito, kailangan mong sumunod sa mga regulasyon ng IRS na magbibigay sa iyo ng dalawang pagpipilian: account para sa bawat paggasta o gumamit ng isang per diem rate plan. Ang plano ng rate ay batay sa itinakda ng IRS bawat rate ng diem para sa dalawang kategorya: panunuluyan at pagkain kasama ang hindi sinasadyang gastos. Inilathala ng IRS ang mga naaprubahang kasalukuyang rate sa website nito at sa “Publication 142, Per Diem rates.”

Kamakailang mga Post